VĂN HÓA THĂNG LONG – T.D.K

Chuyến đi ủng hộ người dân vùng lũ của Thăng Long - T.D.K tại Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, thành công lớn nhất của Thăng Long – T.D.K là gây dựng được NIỀM TIN từ các khách hàng. Niềm tin ấy được xây dựng từ nền tảng văn hóa TRUNG THỰC – ĐỘC LẬP – KHÁCH QUAN, hun đúc qua nhiều thế hệ và được kế thừa, phát huy trong mỗi hành động và suy nghĩ của nhân viên Thăng Long – T.D.K. Chúng tôi tự hào và tin tưởng rằng, văn hóa Thăng Long – T.D.K như những viên gạch đặt nền móng cho những thành công trong tương lai. Hệ Giá trị Văn hóa Thăng Long – T.D.K bao hàm các nội dung: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Thông điệp hướng tới, Đóng góp cho xã hội. Cùng với Hệ Giá trị Văn hóa Thăng Long – T.D.K: Giá trị đạo đức, Trách nhiệm của mỗi Thành viên Thăng Long – T.D.K và các chuẩn mực hành vi ứng xử của nhân viên Thăng Long – T.D.K là bộ phận cấu thành VĂN HÓA Thăng Long – T.D.K.