Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

File đính kèm: Thông tư số 8/2021/TT-BTC

Bài viết trước đó Giới thiệu công ty