Ngày 6/7/2020 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-TGĐ ngày 6/7/2020 về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung “Quy định lập và lưu trữ hồ sơ thẩm định giá” của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Xem chi tiết tại đường link

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1rnIdCDlZbmSHtHTMJFXpA2BVbigIbh93?usp=sharing