Mr. Phạm Minh Đức – Phó phòng kiểm toán Báo cáo tài chính

Mobile: 0989.555.482 – 0929.666.909

Email: ducpm@thanglongtdk.com.vn – tpanhduc@gmail.com