Dịch vụ tư vấn thuế và đại lý thuế mà Chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm:

Dịch vụ soát xét thuế

 • Phát hiện các sai sót trong kê khai thuế và tư vấn Quý vị thực hiện kê khai điều chỉnh sớm để giảm thiểu rủi ro bị phạt;
 • Tư vấn các lựa chọn trong trường hợp có các quy định chưa rõ ràng;
 • Phát hiện các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế và tư vấn Quý vị biện pháp để hiện thực hóa các cơ hội này;
 • Tư vấn cách thức Quý vị có thể cải thiện hệ thống tuân thủ thuế;
 • Trang bị các thông tin/ kiến thức cần thiết để Quý vị có thể bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế.

Dịch vụ trợ giúp làm việc với cơ quan Thuế

 • Hỗ trợ Quý vị làm việc với cơ quan thuế trong quá trình thanh, kiểm tra;
 • Hỗ trợ Quý vị tham khảo và/hoặc xin công văn về quan điểm của cơ quan thuế/ hải quan đối với các vấn đề chưa được pháp luật thuế quy định rõ ràng.

Dịch vụ lập kế hoạch tiết kiệm thuế;

 • Soát xét kế hoạch kinh doanh/kế hoạch tái cơ cấu và mục tiêu của Quý vị;
 • Xây dựng các kịch bản/ lựa chọn về thuế khác nhau phù hợp với kế hoạch kinh doanh; Phân tích lợi ích và chi phí của các lựa chọn và đề xuất lựa chọn tối ưu hóa lợi ích của Quý vị;
 • Đề xuất các thay đổi nên có trong kế hoạch kinh doanh của Quý vị để tối ưu hóa lợi ích về thuế, đồng thời vẫn khả thi về mặt pháp lý và thương mại;
 • Làm việc với các phòng ban khác nhau trong nội bộ khách hàng hoặc đơn vị tư vấn luật, nếu cần thiết.

Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm

Dịch vụ kê khai, lập quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Dịch vụ lập kế hoạch thuế.

Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế

Soát xét việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành (Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân)

Dịch vụ tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

Dịch vụ tư vấn về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá.

Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế

Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng
Xe đạp giá rẻ

Bài viết trước đó Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Bài viết sau đó Dịch vụ thẩm định giá