Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sử dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, đồng thời tiến tới áp dụng từ năm 2022,  Bộ tài chính đã công bố bộ bản dịch chuẩn mực bá cáo tài chính qốc tế phiên bản 2019.

Xem và dowload theo link đính kèm:

Bản tiếng Việt: https://mof.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dID=202130&dDocName=MOFUCM203438&filename=BAN%20DICH%20TIENG%20VIET.rar

Bản tiếng Anh: https://mof.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dID=202129&dDocName=MOFUCM203437&filename=BAN%20TIENG%20ANH.rar